Gebruikersvoorwaarden

  1. Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht) van de Service berusten bij de KNVB en DWS. Tenzij anders aangegeven mag niets van en uit deze Service zonder toestemming van de KNVB en DWS worden gewijzigd, gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze.
  2. De Gebruiker is uitsluitend bevoegd om de Service via de officiële kanalen van de vereniging (zoals de officiële website en/of mobiele toepassing en/of digitale displayapparatuur binnen het verenigingsgebouw van de amateurvereniging) te raadplegen. Hiervoor wordt aan de Gebruiker een beperkt, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verleend. Dit gebruiksrecht wordt uitsluitend verleend op voorwaarde dat de Gebruiker instemt met en zich houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker mag de Service uitsluitend raadplegen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is Gebruiker ten strengste verboden (de inhoud van) de Service voor en/of in enig ander bestand/website/geschrift/publicatie te gebruiken. Elk ander gebruik van de Service waaronder vermenigvuldiging, aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KNVB en DWS is verboden.
  3. Distributie, verkoop of toezending aan derden van (delen van) de Service, alsmede wijziging of aanpassing van de Service met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, de compilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.
  4. De KNVB, VM en DWS en/of zijn dochtermaatschappij(en) zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor een Gebruiker ontstaat door het niet, niet volledig of niet tijdig gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen (in het kader van de Service en/of voortvloeiende uit deze voorwaarden), voor zover zulks het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  5. DWS, KNVB en VM aanvaarden geen aansprakelijkheid (inclusief maar niet beperkt tot) de inhoud en geschiktheid voor een bepaald doel. DWS en KNVB garanderen niet dat de informatie die via de Service te raadplegen is accuraat en volledig up-to-date is. Hieronder tevens te verstaan virussen of aanverwante schadelijke elementen.
  6. DWS behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, lid van de amateurvereniging, om de gebruikersvoorwaarden te raadplegen vóór het gebruik van de KNVB Dataservice, zodat de bezoeker op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. DWS behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de Service te wijzigen of te beëindigen, zonder nadere aankondiging of aansprakelijkheid.
  7. Partijen spannen zich in om geschillen, al dan niet samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst, in goed onderling overleg vooreerst onderling op te lossen.
  8. Indien zulks niet tot resultaat leidt, zijn beide Partijen gerechtigd om het geschil onder de aandacht te brengen van uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam onder toepassing van Nederlands recht.
  9. Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, dan zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen.